preloader

Hooldusraie kuni 30-aastases puistus; Kasvavate puude laasimine; Ulukikahjustuste ennetamine: repellendi soetamine ja kasutamine, tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine; Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine: kahjustuse…

2024

Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2022. a.

Milliseid töid toetatakse?

 • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus
 • Kasvavate puude laasimine
 • Ulukikahjustuste ennetamine
  • repellendi soetamine ja kasutamine
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine
 • Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine
  • kahjustuse kõrvaldamine
  • uue metsakultuuri rajamine
  • maapinna mineraliseerimine loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks
  • metsauuenduse hooldamine
 • Männikärsaka ja juurepessu vastase tõrjevahendi soetamine ja kasutamine

Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Toetatavad tegevused ja tingimused lühidalt 2021

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda metsaühistu, mikoettevõtja (sh FIE) (vähem kui 10 töötajat ja aastakäibe ja/või aastabilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot), füüsiline isik. Loe mikroettevõtja määratluse kohta Euroopa komisjoni soovitusest ja VKEde (väikese ja keskmise suurusega ettevõte) määratlust käsitlev teatmik.

Mikroettevõtja (va FIE) peab esitama eelmise majandusaasta aruande äriregistrisse enne taotluse esitamist.

Kuidas toetust küsida?

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIAsse taotlust esitama. Oma liikmete eest esitavad ühistaotlusi ka metsaühistud, vaata kontakte SIIT.

Lisainfo telefonil 5683 6537, 5356 7390. Küsimused ja tehtud tööde dokumendid saab saata e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.

Kirjade saatmisest postiasutuse ja transpordifirma kaudu saab lugeda täpsemalt siit.

Kui tihti võin hooldusraieks toetust küsida?

Sama metsamaa osa kohta võib hooldusraieks küsida toetust üks kord programmiperioodi jooksul. Algselt pidi periood olema 2014-2020, aga seda pikendati kahe aasta võrra kuni aastani 2022. Selle kohta saab lugeda täpsemalt siit ja siit.

Millal võin töödega alustada?

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine ja maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.

Pane tähele! Repellendi, juurepessu ja männikärsaka vastase tõrjevahendi kasutamisel tuleb EMKd vähemalt neli tööpäeva enne tööga alustamist e-kirjaga teavitada. Kirja võib saata aadressil metsameede@eramets.ee. Märgitud peaks olema töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.

Millal saan teada taotluse kohta tehtud otsusest?

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes.

2021. a sügisel esitatud taotluste kohta tehakse otsus hiljemalt 25.02.2022. Vooru eelarve oli 1,7 miljonit eurot hooldusraieks, laasimiseks, ulukikahjustuste ennetamiseks, seadmete ja tarvikute ostmiseks ning 213 000 eurot kahjustatud metsa taastamiseks, taimehaiguste ja tulekahju ennetamiseks.

Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Kuidas ja millal tehtud tööde kohta aru pean andma?

Pärast toetuse otsuse saamist tuleb esitada Erametsakeskusele dokumendid tehtud tööde kohta. Erametsaomanik võib esitada dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest. Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul alates otsuse tegemisest.

Loe tehtud tööde dokumentide esitamise kohta täpsemalt SIIT.

Toetusega ostetud seade või tarvik, rajatud objekt, paigaldatud infosilt peab olema tähistatud maaelu arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Toetuse saaja kohustus on hoolitseda selle eest, et tähistus säiliks vähemalt viis aastat pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Loe täpsemalt siit.

Tutvu kõikide toetuse saamise tingimustega maaeluministri 11.05.2015 määrusest nr 59 “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“.